O projekcie

Projekt „Zwiększenie dostępności dorobku polskiej kinematografii poprzez zachowanie zabytkowej infrastruktury Pałacu Scheiblera”.

 

Projekt realizowany jest przez Muzeum Kinematografii w Łodzi w w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego.

Projekt złożony przez Muzeum Kinematografii w Łodzi został wybrany do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego nr 384/18 z dnia 20.03.2018 r. i w dniu 26.04.2018 r. podpisano umowę o dofinansowanie nr UDA-RPLD.06.01.01-10-0007/17-00.

Projekt realizowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 – Oś Priorytetowa VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.1. Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury, Poddziałanie VI.1.1 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

Krótki opis projektu:

W zakres planowanych prac wchodzą: budowa nowej klatki schodowej wraz z montażem windy osobowej, miejscowe wzmocnienie stropów, izolacja fundamentów i ścian fundamentowych, zabezpieczenie obiektu i zbiorów przed wilgocią, dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych, adaptacja powierzchni na przestrzeń wystawienniczą, modernizacja instalacji: sanitarnych (kanalizacji zewnętrznej i wewnętrznej, wodociągowej i hydrantowej, ciepła technologicznego, wentylacji mechanicznej, klimatyzacji i ogrzewania), elektrycznych i teletechnicznych wraz z zabezpieczeniem p. pożarowym. W ramach Projektu zakupione zostanie wyposażenie niezbędne do zachowania lub nadania nowych funkcji kulturalnych umożliwiające tworzenie nowych ekspozycji dzięki wykorzystaniu technologii informacyjno – komunikacyjnych w zakresie zwiększenia dostępu do kultury, w szczególności dorobku polskiej kinematografii. Wszystkie w/w prace będą służyły ochronie obiektu dziedzictwa kulturowego, wyeksponowaniu cennych zbiorów oraz poszerzeniu oferty kulturalnej instytucji kultury, jaką jest Muzeum Kinematografii w Łodzi.

Cele projektu:

Głównym celem Projektu jest zwiększenie partycypacji w kulturze mieszkańców województwa łódzkiego oraz turystów, ze szczególnym uwzględnieniem grup zagrożonych wykluczeniem (osób starszych i osób niepełnosprawnych) poprzez rewitalizację Pałacu Scheiblera – obiektu dziedzictwa kulturowego.

Planowane efekty:

Efektem przeprowadzonej inwestycji będzie zwiększenie powierzchni wystawienniczej oraz wybudowanie klatki schodowej wraz z windą w budynku dawnego Pałacu K. Scheiblera, z którego będą mogły korzystać wszystkie grupy społeczne. Wyremontowane powierzchnie przystosowane zostaną do potrzeb różnych użytkowników, zarówno osób pełnosprawnych, jak i posiadających różnego typu niepełnosprawności.

Efektami Projektu będą zrealizowane wskaźniki:

I. produktu:

– Liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem: 1 szt.

– Liczba instytucji kultury objętych wsparciem: 1 szt.

II. rezultatu:

– Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne (CI09): 7 104 odwiedziny/rok

Wartość projektu:

Całkowita wartość Projektu wynosi 8 072 038,50 PLN.

Wartość przyznanego dofinansowania ze środków UE wynosi 5 070 811,97 PLN.

 

Podpisanie umowy

Konferencja prasowa

Prace remontowe