BIP

Przetargi

Zamówienia publiczne

2016 – Ogłoszenie o przetargu – Dokumentacja-projektowa-i-nadzór-autorski.pdf

Informacja o wyniku przetargu wersja.pdf


2015 – ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ € 30000


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ POJAZDU SAMOCHODOWEGO

1. Nazwa i siedziba sprzedającego:
Muzeum Kinematografii
90-312 Łódź, pl. Zwycięstwa 1

2. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:
Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu komisji przetargowej w siedzibie Muzeum przy   placu Zwycięstwa 1, pok. 15, w dniu 10.06.2015 roku o godz. 11:00.

Szczegóły przetargu do pobrania: przetarg_auto.pdf

 


2014 – ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ € 30000


ZAPYTANIE CENOWE – DOSTAWA SAMOCHODU

 


ZAPYTANIE CENOWE – DOSTAWA SAMOCHODU

 


 

Zaptanie cenowe

Całość dokumentu do pobrania [.pdf]

01. BUI – Klimatyzacja – Muzeum Kinematografii.pdf
02. OŚW – Klimatyzacja – Muzeum Kinematografii.pdf
03. TP – Klimatyzacja – Muzeum Kinematografii.pdf
04. OT – Klimatyzacja – Muzeum Kinematografii.pdf
05. BIOZ – Klimatyzacja – Muzeum Kinematografii.pdf
06. OBL – Klimatyzacja – Muzeum Kinematografii.pdf
06.a. OBL – Klimatyzacja – Muzeum Kinematografii.pdf
06.b. OBL – Klimatyzacja – Muzeum Kinematografii.pdf
07. PR – Klimatyzacja – Muzeum Kinematografii.pdf
08. SEW – Klimatyzacja – Muzeum Kinematografii.pdf
kosztorys nakladczy.pdf
ProjektRemontDachuWschodniego.pdf
RemontDachuWschodniegoNakladczy1.pdf
RYS 2 – Muzeum Kinematografii – Klimatyzacja.pdf
RYS 3 – Muzeum Kinematografii – Klimatyzacja.pdf
RYS 4 – Muzeum Kinematografii – Klimatyzacja.pdf
RYS 5 – Muzeum Kinematografii – Klimatyzacja.pdf
RYS 6 – Muzeum Kinematografii – Klimatyzacja.pdf
RYS 7 – Muzeum Kinematografii – Klimatyzacja.pdf
RYS 8 – Muzeum Kinematografii – Klimatyzacja.pdf
RYS 9 – Muzeum Kinematografii – Klimatyzacja.pdf
RYS 10 – Muzeum Kinematografii – Klimatyzacja.pdf
RYS 11 – Muzeum Kinematografii – Klimatyzacja.pdf
RYS 12 – Muzeum Kinematografii – Klimatyzacja.pdf
RYS 13 – Muzeum Kinematografii – Klimatyzacja.pdf
RYS 14 – Muzeum Kinematografii – Klimatyzacja.pdf
RysunekB1RemontDachuWschodniego.pdf
RysunekB2RemontDachuWschodniego.pdf
ST – Klimatyzacja – Muzeum Kinematografii.pdf
wzor umowy na wykonawstwo .doc

 


2013 – ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ € 14000


Załącznik Nr 3
do Regulaminu dokonywania wydatków publicznych
nieobjętych przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych,
których wartość nie przekracza
równowartości kwoty 14.000 euro wyrażonej w złotych

Łódź, dnia 28.08.2013 r.

 

Muzeum Kinematografii w Łodzi
pl. Zwycięstwa 1
90-312 Łódź

ZAPYTANIE O CENĘ

Muzeum Kinematografii w Łodzi zwraca się do Państwa firmy o przedstawienie oferty cenowej na usługę druku albumu „Andrzej Pągowski. Ilustrując filmy” w ilości 1000 egzemplarzy.

Projekt druku albumu musi uwzględniać następujące parametry:
1. Papier – Arktika 150g
2. Okładka – ZINTEGROWANA, folia x 4
3. Druk – offset, kolor 4 + 4
4. Format – 23 cm (wysokość) x 24cm (szerokość)
5. Ilość stron – 314 + okładka
6. Nakład – 1000 sztuk

Realizacja zlecenia musi nastąpić w terminie do 20 września 2013 r. Płatność za wykonanie usługi nastąpi dwa tygodnie po realizacji zadania poprzez transfer żądanej sumy na wskazane konto.
Oferty cenowe prosimy przekazywać do 4 września 2013 r. na adres e-mail osoby upoważnionej do kontaktu z wykonawcami (Łukasz Grygiel) l.grygiel@kinomuzeum.eu bądź faksem.
Zamawiający oświadcza i informuje, że niniejsze zapytanie ma charakter wyłącznie sondażu rynku pod kątem wyboru oferty najkorzystniejszej pod względem cenowym (i ewentualnie innych kryteriów, np. okresu i warunków gwarancji).

Złożenie ewentualnej oferty nie stwarza po stronie oferenta roszczenia względem Zamawiającego o zawarcie umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru oferty i zawarcia umowy z wybranym oferentem.

 2013 – PRZETARGI


ZADANIE:
Ochrona osób i mienia w obiektach Muzeum Kinematografii w Łodzi

1. Ogłoszenie o przetargupobierz tekst [.pdf]

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówieniapobierz tekst [.pdf]

3. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz tekst [.pdf]


1. OGŁOSZENIE O PRZETARGU

og01
 • og01
 • og02
 • og03
 • og04

2. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 • s001
 • s002
 • s003
 • s004
 • s005
 • s006
 • s007
 • s008
 • s009
 • s010
 • s011
 • s012
 • s013
 • s014
 • s015
 • s016
 • s017
 • s018
 • s019
 • s020
 • s021
 • s022
 • s023
 • s024
 • s025
 • s026

 

3. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 


ZADANIE:
Cyfryzacja kina Kinematograf w obiekcie Muzeum Kinematografii, w Łodzi

1. Ogłoszenie o przetargu

2. Zapytania i wyjaśnienia

3. Wybór najkorzystniejszej oferty


Numer ogłoszenia: 129519 – 2013;
data zamieszczenia: 01.07.2013
Cyfryzacja kina Kinematograf w obiekcie Muzeum Kinematografii, w Łodzi
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

PEŁNY TEKST OGŁOSZENIA: [Ogloszenie_BZP_kino.pdf] – do pobrania;

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:

1. [SIWZ_kino_cyfryzacja_06.2013.pdf]

2. [Umowa_do_przetargu_kino.pdf]

 


WYKONAWCY UCZESTNICZĄCY W POSTĘPOWANIU

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Cyfryzację kina Kinematograf w obiekcie Muzeum Kinematografii, w Łodzi” (nr sprawy 1/2013).

I. Stosownie do zapisów art.38. ust. 1 Ustawy z dnia 29 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759, ze zm.) – informujemy, że wpłynęły zapytania od wykonawcy o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pobierz pełny tekst odpowiedzi w formacie PDF:

  [kino_pytanie.pdf]

 


ZADANIE:
Cyfryzacja kina Kinematograf w obiekcie Muzeum Kinematografii, w Łodzi

Wybór najkorzystniejszej oferty

 


2012 – PRZETARGI


Numer ogłoszenia: 164075 – 2012;
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane
Łódź: Modernizacja dachu, poddasza i sanitariatów w części pałacowej Muzeum Kinematografii w Łodzi
data zamieszczenia: 27.07.2012

PEŁNY TEKST OGŁOSZENIA: [Ogloszenie_BZP_II.pdf] – do pobrania;

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:

1. [SIWZ_dachy_27_07_12.pdf]

2. [InstalacjaPrzeciwoblodzeniowaProjekt_27_07_12.pdf]

3. [InstalacjaPrzeciwoblodzeniowaRzutDachu_27_07_12.pdf]

4. [InstalacjaPrzeciwoblodzeniowaSchematElektryczny_27_07_12.pdf]

5. [InstalacjaPrzeciwoblodzeniowaNakladczy_27_07_12.pdf]

6. [RemontPokryciaDachuProjekt_27_07_12.pdf]

7. [RemontPokryciaDachuRzutDachu_27_07_12.pdf]

8.[RemontPokryciaDachuNakladczy_27_07_12.pdf]

9. [RemontSanitariatowProjekt_27_07_12.pdf]

10. [RemontSanitariatowNakladczy_27_07_12.pdf]

11. [MuzeumKinematografii_STWiORB.pdf]

12. [Umowa do przetargu na dachy_27_07_12.pdf]

Wytworzył:   Mieczysław Kuźmicki  – 27.07.2012
Wprowadził: Edward Zamysłowski – 27.07.2012


Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Modernizację dachu, poddasza i sanitariatów w części pałacowej Muzeum Kinematografii w Łodzi”
nr sprawy 3/2012

 


 

Łódź: Modernizacja dachu, poddasza i sanitariatów w części pałacowej Muzeum Kinematografii w Łodzi
Numer ogłoszenia: 198341 – 2012; data zamieszczenia: 14.09.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Kinematografii, Plac Zwycięstwa 1, 90-312 Łódź, woj. łódzkie, tel. 042 6740559, faks 042 6740559.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja dachu, poddasza i sanitariatów w części pałacowej Muzeum Kinematografii w Łodzi.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakres przedmiotu zamówienia: Remont pokrycia dachu, izolacja termiczna zachodniej części pałacu. Instalacja przeciwoblodzeniowa rynien i rur spustowych pałacu i budynku dawnej wozowni, Roboty remontowe pomieszczeń w.c. w piwnicach pałacu.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.26.00.00-7, 45.40.00.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.09.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Maria Potz MOSAICON, ul. Nawrot 21, 90-061 Łódź, kraj/woj. łódzkie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 99688,76 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 130000,00
Oferta z najniższą ceną: 130000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 0,00
Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

1. Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych.
2. Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Przeprowadzono dwa postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, które nie zakończyły się zawarciem umowy, ponieważ nie wpłynęły żadne oferty lub wpłynęła jedna, która została odrzucona. Zachodzą przesłanki zastosowania art. 67, ust. 1, pkt 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ pierwotne warunki zamówienia nie zostały w sposób istotny zmienione. Z uzasadnienia wynika, że udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Wytworzył: Mieczysław Kuźmicki – 14.09.2012
Wprowadził: Edward Zamysłowski – 14.09.2012


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane
Łódź: Modernizacja dachu, poddasza i sanitariatów w części pałacowej Muzeum Kinematografii w Łodzi
Numer ogłoszenia: 141829 – 2012;
data zamieszczenia: 29.06.2012

PEŁNY TEKST OGŁOSZENIA: [Ogloszenie_BZP.pdf] – do pobrania;

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:

1. [SIWZ.pdf]

2. [InstalacjaPrzeciwoblodzeniowaProjekt.pdf]

3. [InstalacjaPrzeciwoblodzeniowaRzutDachu.pdf]

4. [InstalacjaPrzeciwoblodzeniowaSchematElektryczny.pdf]

5. [InstalacjaPrzeciwoblodzeniowaNakladczy.pdf]

6. [RemontSanitariatowProjekt.pdf]

7. [RemontSanitariatowNakladczy.pdf]

8. [RemontPokryciaDachuProjekt.pdf]

9. [RemontPokryciaDachuRzutDachu.pdf]

10.[RemontPokryciaDachuNakladczy.pdf]

11. [MuzeumKinematografii_STWiORB.pdf]

12. [Umowa_do_przetargu.pdf]

 


UNIEWAŻNIENIE PRZETARGU

 


 


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Kinematografii , Plac Zwycięstwa 1, 90-312 Łódź, woj. łódzkie, tel. 042 6740559, faks 042 6740559.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.kinomuzeum.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji projektowej na Budowę podziemnego obiektu wystawienniczego z zapleczem w obiekcie Muzeum Kinematografii, w Łodzi.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres przedmiotowy zamówienia. 1. Mapa do celów projektowych. 2. Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana fragmentu Pałacu (na styku z nowoprojektowanym obiektem). 3. Badania geotechniczne gruntu. 4. Projekt budowlany, zgodny z zapisami art. 34 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę. 5. Przedmiary robót. 6. Kosztorys inwestorski zamierzenia inwestycyjnego jw. sporządzony zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym. 7. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w przypadku gdy jej opracowanie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów. 8. Warunki techniczne wykonania przyłączy (energetyka, ZWiK, ciepłociąg). 9. Pełnienie nadzoru autorskiego.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.22.00.00-6.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 19.12.2012.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 3.000,00 PLN
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca winien wykazać, że należycie wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: jedną usługę, której przedmiotem było opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie projektu budowlanego, potwierdzonego uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę o wartości usługi co najmniej 200.000,00 PLN (brutto)
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca winien wykazać, że dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia: co najmniej po jednej osobie posiadającej uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w następujących specjalnościach: 1. architektonicznej, 2. konstrukcyjno – budowlanej, 3. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych oraz elektroenergetycznych, 4. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 5. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, 6. telekomunikacyjnej. oraz min. 5 letnie doświadczenie zawodowe w projektowaniu w swojej specjalności, w tym doświadczenie przy sporządzaniu min. jednego projektu wielobranżowego, w zakresie swojej specjalności, którego przedmiotem były roboty budowlane o wartości min. 40.000,00 zł (brutto)
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca winien wykazać, że: posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie niższą niż 200.000,00 PLN
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć: wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych
oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert – albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian Zamawiający przewiduje możliwość zmian istotnych postanowień zawartej umowy, które muszą zostać udokumentowane, w zakresie wynikającym z umowy zawartej z Wykonawcą (część III SIWZ § 12, ust. 3). 3. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy dotyczącej terminu realizacji zadania. Zmiana terminu umownego może być uwarunkowana względami niezależnymi od Wykonawcy i nie wynikającymi z jego winy tj.: w przypadku nieuzyskania w terminie decyzji o warunkach zabudowy lub innych wymaganych prawem uzgodnień
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.kinomuzeum.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Muzeum Kinematografii Plac Zwycięstwa 1 90-312 Łódź.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.05.2012 godzina 13:00, miejsce: Muzeum Kinematografii Plac Zwycięstwa 1 90-312 Łódź w sekretariacie.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA [.pdf]

SIWZ- formularz ofertowy i załączniki.pdf
SIWZ-PROJEKT 2012.pdf
01P_OKLADKA.pdf
02P_OPIS.pdf
03P_POZIOM_00.pdf
04P_POZIOM_-1.pdf
05P_PRZEKROJE_AA_CC.pdf
06P_PRZEKROJ_BB.pdf
07P_WIZUALIZACJE.pdf
Umowa do przetargu_2012.pdf

 

I. Stosownie do zapisów art. 38. ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759, ze zm.) – informujemy, że wpłynęły zapytania od wykonawcy o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytania 1_05_2012_II.pdf

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Pełny tekst ogłoszenia [.pdf]

 

Wcześniejszy

Tryb i zasady realizacji zadań publicznych

Następny

Zarządzenia