Wpisy kategorii

BIP

BIP

Zamówienia publiczne 2016 – Ogłoszenie o przetargu – Dokumentacja-projektowa-i-nadzór-autorski.pdf Informacja o wyniku przetargu wersja.pdf 2015 – ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ € 30000 OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ POJAZDU SAMOCHODOWEGO 1. Nazwa i siedziba sprzedającego: Muzeum Kinematografii 90-312 Łódź, pl. Zwycięstwa 1 2. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu: Otwarcie ofert

Więcej
BIP

1.Muzeum jest otwarte dla zwiedzających według poniższego harmonogramu: poniedziałek: nieczynne wtorek: 10:00 – 17:00 środa:   9:00 – 16:00 czwartek: 11:00 – 18:00 piątek:   9:00 – 16:00 sobota: 11:00 – 18:00 niedziela: 11:00 – 18:00 2. Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku w godzinach: 8-16 3. Muzealne kino „KINEMATOGRAF” działa według rozkładu seansów i cennika publikowanego na stronie internetowej Muzeum Kinematografii. 4. Cennik

Więcej
BIP

Muzeum jest instytucją kultury o charakterze naukowo-badawczym i kulturalno- oświatowym, do którego należy: gromadzenie, przechowywanie, konserwowanie, opracowywanie i udostępnianie dóbr kultury w zakresie sztuki i techniki filmu, a w szczególności: archiwalnej aparatury filmowej z uwzględnieniem wszystkich wynalazków, które bezpośrednio poprzedziły kino, dokumentów życia filmowego, materialnych obiektów związanych z tworzeniem i

Więcej
BIP

Muzeum Kinematografii z dniem 1.01.1994 r. nabyło: – prawo wieczystego użytkowania gruntu położonego w Łodzi przy placuZwycięstwa 1 (Decyzja Nr 72240/507/2002 Zarządu Miasta Łodzi z dnia 2.10..2002 r.) o powierzchni 4532 m2, – nieodpłatnie – prawo własności trzech budynków o łącznej powierzchni zabudowy 1.371 m2. Prawa te są zapisane w

Więcej
BIP

Rada Muzeum przy Muzeum Kinematografii w Łodzi Zarządzeniem Prezydenta Miasta Łodzi Nr 5906/VII/17 z dnia 28 kwietnia 2017 roku została powołana Rada Muzeum przy Muzeum Kinematografii w Łodzi w następującym składzie: 1. Bartosz Domaszewicz – radny Rady Miejskiej w Łodzi; 2. Krystyna Zamysłowska – przedstawiciel Dyrektora Muzeum Kinematografii w Łodzi;

Więcej
BIP

Osoby sprawujące funkcje kierownicze w Muzeum Kinematografii w Łodzi:   Dyrektor Muzeum – Marzena Bomanowska e-mail: marzena.bomanowska[at]kinomuzeum.eu Zastępca Dyrektora Muzeum – Jakub Wiewiórski e-mail: j.wiewiorski[at]kinomuzeum.pl Główny księgowy – Ewa Goszczyńska e-mail: e.goszczynska[at]kinomuzeum.pl Główny inwentaryzator zbiorów – Judyta Pawlak e-mail: j.pawlak[at]kinomuzeum.pl Kierownik działu projektów i organizacji wystaw – Bogusława Bronowicka e-mail: b.bronowicka[at]kinomuzeum.pl Kierownik działu edukacji i

Więcej
BIP

Muzeum Kinematografii jest samorządową instytucją kultury, której organizatorem jest Miasto Łódź – jednostka samorządu terytorialnego. Ogólny nadzór nad Muzeum sprawuje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, a nadzór bezpośredni Prezydent Miasta Łodzi. 

Więcej
BIP

Status prawny Muzeum Kinematografii w Łodzi jest instytucją kultury. Działa na podstawie: – ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. Z 1997 r. Nr 5, poz. 24 z późniejszymi zmianami), – ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. Z 1997

Więcej
BIP

Muzeum Kinematografii w Łodzi pl. Zwycięstwa 1 90-312 Łódź Tel.: (+48) 426740957, (+48) 422032236, (+48) 422032237 Fax: (+48) 426749006 e-mail:muzeum[at]kinomuzeum.pl www.kinomuzeum.pl Regon: 001237170 NIP: 728-11-34-048

Więcej
BIP

Wytworzył: Mieczysław Kuźmicki Wprowadził: Wojciech Rudziński

Więcej