BIP

Majątek

Muzeum Kinematografii z dniem 1.01.1994 r. nabyło:

– prawo wieczystego użytkowania gruntu położonego w Łodzi przy placuZwycięstwa 1
(Decyzja Nr 72240/507/2002 Zarządu Miasta Łodzi z dnia 2.10..2002 r.)
o powierzchni 4532 m2,
– nieodpłatnie – prawo własności trzech budynków o łącznej powierzchni
zabudowy 1.371 m2.

Prawa te są zapisane w księdze wieczystej nr 128948 prowadzonej
w Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia, XVI Wydziale Ksiąg Wieczystych.

Wartość netto majątku trwałego na dzień 31.12.2016 r. 10.156.399,06 zł.

 

Wcześniejszy

Rada Muzeum

Następny

Przedmiot działalności