BIP

Przedmiot działalności

Muzeum jest instytucją kultury o charakterze naukowo-badawczym i kulturalno-
oświatowym, do którego należy:
gromadzenie, przechowywanie, konserwowanie, opracowywanie i udostępnianie
dóbr kultury w zakresie sztuki i techniki filmu, a w szczególności:
archiwalnej aparatury filmowej z uwzględnieniem wszystkich wynalazków,
które bezpośrednio poprzedziły kino, dokumentów życia filmowego, materialnych
obiektów związanych z tworzeniem i funkcjonowaniem sztuki filmu fabularnego,
dokumentalnego, oświatowego, animowanego, awangardowego, video i telewizji,
programów filmowych, plakatów, scenografii, fotosów i pamiątek związanych
z ludźmi kina.
Muzeum prowadzi badania naukowe i działalność oświatową w zakresie wymienionych
dziedzin. Zakres działania obejmuje w szczególności:

 1. gromadzenie dóbr kultury i materiałów dokumentacyjnych w zakresie
  dyscyplin reprezentowanych w Muzeum;
 2. inwentaryzowanie, katalogowanie, opracowywanie naukowe zgromadzonych
  muzealiów i materiałów dokumentacyjnych;
 3. uzupełnianie zbiorów poprzez nowe nabytki drogą zakupów, darowizn,
  zapisów, poprzez przyjmowanie w depozyt i uzyskiwanie legatów;
 4. zabezpieczanie, konserwowanie i restaurowanie muzealiów filmowych
  zgodnie z zasadami naukowymi obowiązującymi w muzeologii
  i konserwatorstwie;
 5. przechowywanie muzealiów w warunkach zapewniających im pełne
  bezpieczeństwo i magazynowanie ich w sposób dostępny dla celów
  naukowych;
 6. udostępnianie zbiorów i materiałów dokumentacyjnych oraz udzielanie
  wszelkich wszechstronnych informacji naukowych dla celów badawczych
  i popularyzatorskich;
 7. inicjowanie i prowadzenie badań naukowych i historycznych z zakresu
  dziejów kina w Polsce;
 8. organizowanie wystaw stałych, czasowych i objazdowych,
 9. prowadzenie działalności oświatowej, wychowawczej oraz upowszechniania
  wiedzy i historii filmu;
 10. publikowanie katalogów, przewodników wystaw, wyników badań oraz wydawnictw
  popularnonaukowych z zakresu swej pracy;
 11. prowadzenie fachowej biblioteki i czytelni oraz ośrodka dokumentacji
  i informacji naukowej i filmotechnicznej;
 12. udzielanie pomocy kolekcjonerom i opieka nad kolekcjami i zabytkami
  techniki filmowej znajdującymi się poza Muzeum na terenie miasta i kraju.

W celu realizacji tych zadań i zgodnie z profilem swych zbiorów i działalności –
Muzeum współdziała i współpracuje z odpowiednimi instytucjami, organizacjami
i stowarzyszeniami, związkami twórczymi i fundacjami o podobnych celach w kraju
i za granicą.

 

Wcześniejszy

Majątek

Następny

Tryb i zasady realizacji zadań publicznych