BIP

Praca w muzeum

Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych w procesie rekrutacji

Ogłoszenie o naborze na stanowisko
Kasjera w Muzeum Kinematografii w Łodzi

Ogłoszenie w wersji PDF

1. Nazwa i adres pracodawcy: Muzeum Kinematografii w Łodzi, pl. Zwycięstwa 1, 90-312 Łódź, tel. 42 6740957, e-mail muzeum@kinomuzeum.pl. 2. Nazwa stanowiska pracy: Kasjer – stanowisko podległe Kierownikowi Działu Edukacji i Kultury Filmowej
3. Forma zatrudnienia: cały etat.
4. Planowany termin zatrudnienia: grudzień 2019 r. (termin może ulec zmianie w zależności od wyników naboru).
5. Wymagania kwalifikacyjne
– posiadanie obywatelstwa polskiego,
– posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
– kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z
oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
– posiadanie wykształcenia co najmniej średniego, – umiejętności organizacji pracy, – dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.
6. Opis zadań na stanowisku pracy:
a) Udzielanie informacji o bieżących wystawach, wydarzeniach kulturalnych oraz edukacyjnych organizowanych w Muzeum i przez Muzeum.
b) Przygotowywanie miesięcznych i okresowych zestawień frekwencyjnych (zwiedzający, uczestnicy lekcji muzealnych, goście wernisażowi itp.).
c) Obsługa systemu kasowego w zakresie sprzedaży biletów, lekcji muzealnych, publikacji, pamiątek, upominków i in.
d) Rozliczanie gotówkowe i bezgotówkowe obrotów wszystkich transakcji Działu Edukacji i Kultury Filmowej w Dziale Finansowo-Księgowym.
e) Przygotowywanie miesięcznych i okresowych zestawień sprzedanych wydawnictw, upominków i pamiątek.
f) Przyjmowanie towaru z magazynu Muzeum.
g) Dbałość o estetykę w przestrzeni recepcyjnej Muzeum,
h) Profesjonalna obsługa recepcji muzeum
i) Dokonywanie rezerwacji na poszczególne wydarzenia i lekcje muzealne w systemie on-line.
7. Kandydaci składają osobiście w sekretariacie Muzeum Kinematografii w Łodzi czynnym codziennie w godz. 8.00–16.00 lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko – Kasjer w Muzeum Kinematografii w Łodzi” następujące dokumenty: a) List motywacyjny, b) Życiorys – cv wraz z oświadczeniem kandydata o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”.
c) Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw
publicznych oraz że nie toczy się wobec niego postępowanie karne,
d) Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (w tym za przestępstwo
skarbowe), i o tym, że nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o
przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
Powyższe dokumenty składane przez kandydata muszą być przez niego podpisane.
8. Pozostałe wymagane dokumenty: a) Kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe. b) Kserokopie dokumentów potwierdzających zdobyte wykształcenie. c) Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach itp.
9. Termin składania dokumentów aplikacyjnych: do dnia 06.12. 2019 roku do
godz.16.00.
10. Dokumenty aplikacje, które wpłyną po upływie wskazanego terminu lub niekompletne,
nie będą rozpatrywane.
11. Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo odwołania lub przedłużenia procedury
naboru w każdym terminie.
12. Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
13. Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo niewybrania żadnego z kandydatów. 14. Na wniosek niezakwalifikowanego kandydata dokumenty mogą zostać zwrócone w terminie uzgodnionym telefonicznie lub e-mailem.

 

Ogłoszenie o naborze na stanowisko
Specjalisty ds. edukacji w Muzeum Kinematografii w Łodzi

Ogłoszenie w wersji PDF

1. Nazwa i adres pracodawcy: Muzeum Kinematografii w Łodzi, pl. Zwycięstwa 1, 90-312 Łódź, tel. 42 6740957, e-mail muzeum@kinomuzeum.pl. 2. Nazwa stanowiska pracy: Specjalista ds. edukacji – stanowisko podległe Kierownikowi Działu Edukacji i Kultury Filmowej
3. Forma zatrudnienia: cały etat.
4. Planowany termin zatrudnienia: styczeń 2020 r. (termin może ulec zmianie w zależności od wyników naboru).
5. Wymagania kwalifikacyjne – posiadanie obywatelstwa polskiego,

– posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
– kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z
oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
– wykształcenie wyższe (I lub II stopnia) humanistyczne (preferowane kierunki: filmoznawstwo, dziedzictwo kulturowe, muzeologia, kulturoznawstwo, pedagogika, ale także studia z obszaru edukacji artystycznej, krajoznawstwa i turystyki),
– bardzo dobra znajomość pakietu MS Office,
– wysoka kultura osobista i doskonała organizacja czasu i pracy.
Wymagania dodatkowe:
Gotowość do poszerzania wiedzy filmoznawczej i podnoszenia kwalifikacji. Umiejętność nawiązywania kontaktu z różnymi grupami odbiorców oraz przekazywania wiedzy w sposób ciekawy i dostosowany do odbiorcy.
Doświadczenie w realizacji projektów edukacyjnych, obsłudze turystów lub organizowaniu wydarzeń kulturalnych. Certyfikat z języka angielskiego będzie dodatkowym atutem. Uprawnienia pedagogiczne będą dodatkowym atutem.
6. Opis zadań na stanowisku pracy:
1. Prace związane z planowaniem i organizacją wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych (spotkania, warsztaty, lekcje, wykłady, projekcje filmów).
2. Realizacja projektów edukacyjnych ( lekcji muzealnych, konkursów, warsztatów) dla dzieci, młodzieży i dorosłych, w oparciu o tematykę, którą zajmuje się muzeum.
3. Współorganizowanie działań edukacyjnych mających na celu uatrakcyjnienie zwiedzania ekspozycji stałej i wystaw czasowych Muzeum.
4. Udzielanie informacji o ofercie muzeum oraz przygotowywanie ofert edukacyjnych dla biur podróży i szkół.
5. Prowadzenie kalendarza zajęć edukacyjnych.
7. Kandydaci składają osobiście w sekretariacie Muzeum Kinematografii w Łodzi czynnym codziennie w godz. 8.00–16.00 lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko – Specjalista ds. edukacji w Muzeum Kinematografii w Łodzi” następujące dokumenty: a) List motywacyjny, b) Życiorys – cv wraz z oświadczeniem kandydata o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”.
c) Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw
publicznych oraz że nie toczy się wobec niego postępowanie karne,
d) Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (w tym za przestępstwo
skarbowe), i o tym, że nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o
przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
Powyższe dokumenty składane przez kandydata muszą być przez niego podpisane.
8. Pozostałe wymagane dokumenty: a) Kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe. b) Kserokopie dokumentów potwierdzających zdobyte wykształcenie. c) Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach itp.
9. Termin składania dokumentów aplikacyjnych: do dnia 12.12. 2019 roku do
godz.16.00.
10. Dokumenty aplikacje, które wpłyną po upływie wskazanego terminu lub niekompletne,
nie będą rozpatrywane.
11. Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo odwołania lub przedłużenia procedury
naboru w każdym terminie.
12. Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
13. Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo niewybrania żadnego z kandydatów. 14. Na wniosek niezakwalifikowanego kandydata dokumenty mogą zostać zwrócone w terminie uzgodnionym telefonicznie lub e-mailem.

 

Ogłoszenie
o naborze na stanowisko Kierownika Działu Promocji i Rozwoju
Muzeum Kinematografii w Łodzi

 Ogłoszenie w wersji PDF

 1. Nazwa i adres pracodawcy: Muzeum Kinematografii w Łodzi, pl. Zwycięstwa 1, 90-312 Łódź,
  tel. 42 6740957, e-mail muzeum@kinomuzeum.pl.
 2. Nazwa stanowiska pracy: Kierownik Działu Promocji i Rozwoju
 3. Forma zatrudnienia: cały etat.
 4. Planowany termin zatrudnienia: czerwiec 2019 r. (termin może ulec zmianie w zależności od wyników naboru).
 5. Wymagania kwalifikacyjne
  – posiadanie obywatelstwa polskiego,
  – posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  – kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  – kandydat nie może być karany karą zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o której mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 168, z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2016 r. poz. 1020, 1250, 1920 i 2260),
  – posiadanie wykształcenia wyższego, z uzyskanym dyplomem magistra,
  – preferowane minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowniczym,
  – zainteresowanie i praca w promocji / reklamie poparta doświadczeniem,
  – zainteresowanie kinem, zwłaszcza polskim,
  – znajomość aktów prawnych regulujących prowadzenie instytucji kultury, w szczególności Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017  poz. 862), Ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2012 r. poz. 987, z 2015 r.   poz. 1505, z 2016 r. poz. 352, 749, 868 i 1330 oraz z 2017 r. poz. 60 i 132), Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446, z 2015 r. poz. 397,  774 i 1505, z 2016 r. poz. 1330, 1887 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 60), Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880)  Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, 191 i 659) oraz Ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych,
  – umiejętności kierowania zespołem, zdolności menedżerskie i organizatorskie,
  – dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, mile widziana znajomość również innych języków.

 6. Opis zadań na stanowisku pracy:
  – Ścisła współpraca z dyrekcją w zakresie promocji i reklamy Muzeum.
  – Nadzorowanie i koordynowanie prac Działu Promocji i Rozwoju.
  – Kształtowanie wizerunku Muzeum.
  – Przygotowywanie i rozpowszechnianie materiałów informacyjno-promocyjnych o działalności Muzeum.
  – Przestrzeganie procedur kontroli zarządczej.
  – Monitorowanie i realizowanie umów zawieranych w ramach działalności Muzeum.
  – Redagowanie strony internetowej Muzeum, profili w mediach społecznościowych, prowadzenie kampanii reklamowych.
  – Pozyskiwanie patronów medialnych oraz partnerów i sponsorów.
  – Monitorowanie mediów w zakresie działalności Muzeum.
  – Tworzenie i realizowanie projektów promocyjnych.
  – Organizowanie konferencji i spotkań prasowych.
  – Utrzymywanie relacji z mediami.
  – Prowadzenie bazy adresowej.
  – Nadzór nad dystrybucją wydawnictw Muzeum oraz zaproszeń na wydarzenia organizowane przez Muzeum.
  – Nadzorowanie budżetów kosztowych projektów w dziale.
  – Współpraca z działami merytorycznymi i administracyjnymi muzeum.
  – Wykonywanie dodatkowych zadań zleconych przez Dyrektora.
 7. Kandydaci składają osobiście w sekretariacie Muzeum Kinematografii w Łodzi czynnym codziennie
  w godz. 8.00–16.00 lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej w zamkniętej kopercie
  z dopiskiem Nabór na stanowisko – Kierownik Działu Promocji i Rozwoju Muzeum Kinematografii w Łodzi”
  następujące dokumenty:
  a) List motywacyjny,
  b) Życiorys – cv wraz z oświadczeniem kandydata o treści:
  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922)”,
  c) Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie toczy się wobec niego postępowanie karne,
  d) Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (w tym za przestępstwo skarbowe), i o tym, że nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  e) Oświadczenie o niekaralności karą zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o której mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.Powyższe dokumenty składane przez kandydata muszą być przez niego podpisane.
 8. Pozostałe wymagane dokumenty:
  a) Kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe.
  b) Kserokopie dokumentów potwierdzających zdobyte wykształcenie.
  c) Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach itp.
 9. Termin składania dokumentów aplikacyjnych: do dnia 10 maja 2019 roku do godz.16.00.
 10. Dokumenty aplikacje, które wpłyną po upływie wskazanego terminu lub niekompletne, nie będą rozpatrywane.
 11. Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo odwołania lub przedłużenia procedury naboru w każdym terminie.
 12. Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
 13. Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo niewybrania żadnego z kandydatów.
 14. Na wniosek niezakwalifikowanego kandydata dokumenty mogą zostać zwrócone w terminie uzgodnionym telefonicznie lub e-mailem.

 

 

 

 

 

Wcześniejszy

Ogłoszenia Dyrekcji Muzeum Kinematografii

Następny

Instrukcja obsługi BIP