BIP

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

 

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

wersja pdf

Dotyczy: przetargu na świadczenie usług ochrony fizycznej obiektów, osób i mienia oraz monitoringu w Muzeum Kinematografii w Łodzi

Zamówienie realizowane jest w trybie zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi
o wartości szacunkowej poniżej 750 000 euro, na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zmianami) dalej zwaną PZP.

Zamawiający informuje, że zamówienie zostało udzielone firmie:

Komandos Łódź  Sp. z o.o., ul. Brzeźna 3, 90-303 Łódź.

Łączna wartość umowy (zadanie 1 i zadanie 2) wynosi 145 097,44 zł (słownie: sto czterdzieści pięć tysięcy dziewięćdziesiąt siedem złotych 44/100, w tym wartość netto: 117 965,40 zł (słownie: sto siedemnaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt pięć 40/100). Podatek VAT
w wysokości 23% wynosi 27 132,04 zł (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy sto trzydzieści dwa złote 4/100).

 

Wcześniejszy

Walentynkowe monidło

Następny

Odkrywamy Oświatówkę