Rada Muzeum

Rada Muzeum

Rada Muzeum Kinematografii w Łodzi została powołana Zarządzeniem Prezydenta Miasta Łodzi Nr 2024/VI/12 z dnia 3 kwietnia 2012 roku. Do składu Rady zostały powołane osoby reprezentujące środowisko artystyczne i kulturalne Łodzi oraz reprezentanci Władz Miasta Łodzi:

 1. Małgorzata Gaduła-Zawratyńska – przedstawiciel Prezydenta Miasta Łodzi;
 2. Grażyna Gumińska – radna Rady Miejskiej w Łodzi;
 3. Krystyna Zamysłowska – przedstawiciel dyrektora Muzeum Kinematografii;
 4. Andrzej B. Czulda – przedstawiciel Stowarzyszenia Filmowców Polskich;
 5. Piotr Sitarski – przedstawiciel Katedry Mediów i Kultury Audiowizualnej Uniwersytetu
  Łódzkiego;
 6. Jan Słodowski – przedstawiciel Filmoteki Narodowej;
 7. Tadeusz Szczepański – przedstawiciel Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej,
  Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera;
 8. Piotr Uznański – przedstawiciel Stowarzyszenia Historyków Sztuki.

 

Zgodnie z Art. 11 Ustawy o Muzeach, Rada „sprawuje nadzór nad wypełnianiem przez muzeum jego powinności wobec zbiorów i społeczeństwa, w szczególności nad realizacją celów określonych w art. 1”, według którego głównym celem „jest gromadzenie i trwała ochrona dóbr naturalnego i kulturalnego dziedzictwa ludzkości o charakterze materialnym i niematerialnym, informowanie o wartościach i treściach gromadzonych zbiorów, upowszechnianie podstawowych wartości historii, nauki i kultury polskiej oraz światowej, kształtowanie wrażliwości poznawczej i estetycznej oraz umożliwianie korzystania ze zgromadzonych zbiorów”.

Dodatkową funkcją Rady jest ocenianie, na podstawie przedłożonego przez Dyrektora Muzeum sprawozdania rocznego, działalności muzeum oraz opiniowanie przedłożonego przez dyrektora planu działalności.

Kadencja członków Rady Muzeum trwa cztery lata.

Wcześniejszy

KOMISARZ ALEX

Następny

Kolekcja Romana Polańskiego